Uchwała nr XXIII/196/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 26 stycznia 2021w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/196/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 26 stycznia 2021


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 85 841 292,89 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 83 097 388,55 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 743 904,34 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  84 188 781,17 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 72 410 481,42 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 778 299,75 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2. § 8 pkt 2 Uchwały w sprawie budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości – 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego.”


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/196/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu zadań inwestycyjnych

  4. planu zadań remontowych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 47 419,22 i zamkną się kwotą 85 841 292,89 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokuje się w związku zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu „Erasmus+”.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na rzecz Spółki „Szpital w Lipnie”.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 019,22

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego odpisu w wysokości 2,5% od realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych środków od Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 47 419,22i zamkną się kwotą
84 188 781,17 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport o łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 759,00

Zwiększenie w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu polega na dostosowaniu tegoż planu do istniejących potrzeb w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu tworząc paragraf w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych powiatu.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 241,00

Zmniejszeniu ulegają wydatki w kwocie 15 759,00 zł realizowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz z przeznaczeniem na zwiększenie wielkości rezerwy celowej.

Zwiększeniu natomiast ulegają wydatki o kwotę 30 000,00 zł. inwestycyjne na zadanie pn. „Przyłącze wodno – kanalizacyjne i ciepłownicze ul. Nieszawska”.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu przez Powiatowe Centrum Administracyjno – Księgowe Oświaty.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając wielkość rezerwy celowej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków ulega zmianom z uwagi na utworzenie nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej nie planowanych na etapie tworzenia budżetu.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na związane z prowadzonymi szkoleniami obsługi księgowej.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki związane z prowadzonymi szkoleniami obsługi księgowej.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków ulega zmianom z uwagi na utworzenie nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej nie planowanych na etapie tworzenia budżetu oraz na zwiększeniu wydatków na szkolenia pracowników.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przesuwając zaoszczędzone środki finansowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przesuwając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmiany w planach finansowych po stronie wydatków wynikają z potrzeby wprowadzenia nazewnictwa zadania, na jakie zostały przeznaczone środki z projektu „Erasmus+”.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centrum pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 019,22

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając środki na realizację zadań w tym zakresie.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków ulega zmianom z uwagi na utworzenie nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej nie planowanych na etapie tworzenia budżetu oraz zabezpieczając niezbędne środki na wydatki związane z prowadzonymi szkoleniami obsługi księgowej.


Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 ,00 zł

Zwiększenia środków w tym zakresie dokonuje sią na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkołom prowadzonym przez Powiat:

- Zespół Szkół Technicznych – 3 600,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 1 800,00 zł.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr …., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/196/2021 (54kB) excel


Protokół głosowania (13kB) word


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 lutego 2021, 15:23:27)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (8 kwietnia 2021, 14:54:27)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 107