Uchwała nr XXIV/206/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 12 marca 2021w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 zm.: poz. 374, 695, 875, 1086, z 2021 poz 159), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/206/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 marca 2021


w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 zm.: poz. 374, 695, 875, 1086, z 2021 poz 159), uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE


Zarząd Powiatu Lipnie rozważył możliwość utworzenia funduszu stypendialnego dla studentów wydziałów pielęgniarstwa i położnictwa, deklarujących chęć podjęcia w przyszłości pracy w podmiotach, których organem założycielskim bądź prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze problemy z pozyskaniem kadry pielęgniarskiej
i położniczej w lipnowskim szpitalu a przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu lipnowskiego postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z projektem uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione potrzebą zabezpieczenia i pozyskania kadry
pielęgniarskiej i położniczej w najbliższych i kolejnych latach w podmiocie, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, co będzie w przyszłości wpływać na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) kompetencje w zakresie określenia warunków przyznawania studentom stypendiów przez jednostkę samorządu terytorialnego należą do rady powiatu.


Załącznik

do Uchwały Nr XXIV/206/2021

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 12 marca 2021r.


Regulamin

przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych

kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.


§ 1

Niniejszy regulamin określa rodzaj, kryteria i sposób przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo zwanych dalej „studentami”, wysokość stypendium, a także warunki wypłacania oraz zwrotu stypendium.


§ 2

 1. Stypendium stanowi pomoc materialną w formie finansowej wypłacaną z budżetu Powiatu
  Lipnowskiego zwanego dalej „Powiatem”.

 2. Stypendium jest przyznawane studentom uczelni wyższych kształcącym się na kierunku
  pielęgniarstwo lub położnictwo począwszy od dnia 1 kwietnia 2021 roku.

 3. Stypendium, o którym mowa w ust. 2 może otrzymać student począwszy od II roku studiów

licencjackich (studia I stopnia) oraz na I i II roku studiów magisterskich (studia II stopnia) do ich ukończenia z zastrzeżeniem pkt.4.

 1. Korzystanie przez Studenta ze stypendium na studiach licencjackich wyklucza skorzystanie
  z tej formy pomocy na studiach magisterskich.

 2. Ustala się następującą maksymalną wysokość stypendiów i ich limit dla kierunku pielęgniarstwo:

 1. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich – 4 stypendia,

 2. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich – 4 stypendia,

 3. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na I roku studiów magisterskich – 2 stypendia,

 4. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów magisterskich – 2 stypendia,

oraz kierunku położnictwo:

 1. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich – 1 stypendium,

 2. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich – 1 stypendium,

 3. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na I roku studiów magisterskich – 1 stypendium,

 4. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów magisterskich – 1 stypendium,

od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają
z przepisów prawa.

 1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia pochodzą ze środków własnych powiatu.


§ 3

O stypendium mogą ubiegać się studenci począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. studiują w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

 3. zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie,
  ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu
  zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem .


§ 4

 1. Nabór wniosków o stypendium ogłasza Zarząd Powiatu w Lipnie zwany dalej „Zarządem”
  biorąc pod uwagę potrzeby kadrowe Szpitala.

 2. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu i Szpitala lub może być ogłoszone
  w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
  Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków może być
  również przekazywana szkołom wyższym kształcącym na kierunku pielęgniarstwo lub
  położnictwo.

 3. Termin składania wniosków o stypendium nie może być krótszy niż 14 dni od dnia
  zamieszczenia informacji o naborze wniosków w sposób określony w ust. 2.

 4. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 5. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,

 2. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,

 3. oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu
  terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,

 4. zobowiązanie do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o. o. w Lipnie,
  ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej
  w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium.


§ 5

Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.


§ 6

Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez studenta umowy.


§ 7

Wypłaty stypendium dokonuje Powiat Lipnowski - Starostwo Powiatowe w Lipnie, do ostatniego dnia każdego miesiąca.


§ 8

 1. Student traci prawo do stypendium i zobowiązany jest do jego zwrotu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w przypadku:

 1. przyznania stypendium na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń i dokumentów,
  które powodują, że student nie spełniał warunków do jego otrzymania,

 2. nieprzedłożenia zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego przez uczelnię,

 3. rezygnacji ze stypendium lub rozwiązania umowy,

 4. utraty statusu studenta,

 5. korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego i nie złożeniu po ich opływie ponownego zaświadczenia o kontynuacji
  nauki

 6. powtarzania roku,

 1. Po zakończeniu urlopów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wypłatę stypendium wznawia się na wniosek Studenta.

 2. Studentowi, który ma podpisaną z Powiatem umowę, o której mowa w § 6, a powtarza rok
  akademicki, w okresie powtarzania roku nie przysługuje stypendium. Student ma możliwość złożenia oświadczenia, że kontynuuje dotychczasowe studia i jest zainteresowany dalszą
  współpracą w ramach zawartej umowy i będzie w okresie powtarzania roku świadczył
  wolontariat na rzecz Szpitala. Wypłatę stypendium wznawia się po złożeniu przez Studenta
  zaświadczenia o zaliczeniu powtarzanego i rozpoczęciu kolejnego roku studiów.

 3. Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Powiatu o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust.1.

 4. Stypendium nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa
  w ust.1.

 5. Na wniosek studenta, po ustaniu okoliczności wymienionych ust.1 pkt 2 i 5 oraz po rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd, wznowienie wypłaty stypendium może nastąpić od miesiąca
  następującego po miesiącu, w którym ustały przesłanki powodujące utratę prawa do
  otrzymania stypendium.


§ 9

 1. Stypendium wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przekazania stypendium,
  podlega zwrotowi w przypadku:

 1. podania nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie stypendium,

 2. rezygnacji ze stypendium i rozwiązania umowy o stypendium,

 3. utraty statusu studenta kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,

 4. nie odbycia stażu i/lub nie podjęcia zatrudnienia w Szpitalu na stanowisku pielęgniarki/

pielęgniarza lub położnej zgodnie z § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu,

 1. wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej, zawartej przez osobę pobierającą stypendium ze Szpitalem przed upływem okresu stanowiącego trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium wynikającego
  z inicjatywy lub winy osoby pobierającej stypendium.

 1. Zwrot stypendium wraz z odsetkami następuje na rachunek Powiatu – Starostwa Powiatowego w Lipnie w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzeń powodujących utratę prawa do
  stypendium.

3. Na wniosek Studenta pobierającego stypendium, w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zwłaszcza sytuacją zdrowotną, Zarząd może określić inny termin i warunki zwrotu stypendium wraz z odsetkami, bądź też odstąpić od żądania zwrotu.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/206/2021 (18kB) plik

Protokół głosowania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 marca 2021, 11:15:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61