Uchwała nr XXIV/207/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 12 marca 2021w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-2030”Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 35a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, zm. z 2020 r. poz. 568, poz. 875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/207/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 marca 2021


w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-2030”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 35a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, zm. z 2020 r. poz. 568, poz. 875) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-2030”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna SmużewskaUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r., Rada Powiatu w formie uchwały określa „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2021-2030 w Powiecie Lipnowskim”.

„Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2021-2030 w Powiecie Lipnowskim” służy przede wszystkim zapewnieniu pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej, stworzeniu warunków pełnego rozwoju indywidualnego i zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia. Program obejmuje swoimi działaniami osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Powiatu Lipnowskiego, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz przyczyn jej powstania.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/207/2021 (204kB) word

Protokół głosowania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 marca 2021, 11:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53