Uchwała nr XXIV/208/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 12 marca 2021w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2021- 2023”Na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 t. j.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 t. j.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/208/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 marca 2021


w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2021- 2023”

Na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 t. j.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 t. j.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-2023”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy między innymi opracowanie i realizacja trzyletnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej zawierających m.in. coroczny limit zastępczych rodzin zawodowych.

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Opracowany Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-2023 ma na celu stworzenie zintegrowanych działań różnych instytucji nakierowanych na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, przebywające w nich dzieci, ale także na rodziny biologiczne wymagające wsparcia w podejmowanych działaniach umożliwiających powrót dziecka do domu rodzinnego. Ponadto Program ten ma charakter poszerzający i uzupełniający istniejące już formy pomocy świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie rodzinom zastępczym oraz usamodzielnianym wychowankom i wychodzi naprzeciw specyficznym potrzebom tych rodzin i osób.

Przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/236/2018 w dniu 15 marca 2018 r. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim obejmował lata 2018-2020. Koniecznym zatem stało się przyjęcie Programu na kolejne lata. Pozwoli to zapewnić ciągłość we wspieraniu i rozwoju pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rodzinie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/208/2021 (271kB) word

Protokół głosowania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 marca 2021, 11:22:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139