Uchwała nr XXIV/209/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 12 marca 2021w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku Na podstawie: art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, zm. z 2020 r. poz. 568, poz. 875, z 2021 r. poz. 159) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/209/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 marca 2021


w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

Na podstawie: art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, zm. z 2020 r. poz. 568, poz. 875, z 2021 r. poz. 159) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2021 roku w wysokości 1 394 765,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r., Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podział środków na w/w zadania zaproponowano w oparciu o posiadane środki na ten cel na rok 2021 i dotychczasowe rozeznanie w potrzebach mieszańców Powiatu Lipnowskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/209/2021 (19kB) word


Protokół głosowania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 marca 2021, 11:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159