Uchwała nr XXIV/211/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 12 marca 2021w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskimNa podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 zm.: poz. 374, 695, 875, 1086, z 2021 poz 159), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/211/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 marca 2021


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 zm.: poz. 374, 695, 875, 1086, z 2021 poz 159), uchwala się, co następuje:


§1. W załączniku do Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim, §2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustala się następującą maksymalną wysokość stypendiów i ich limit:

  1. 3 050,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów – 3 stypendia,

  2. 3 350,00 zł brutto miesięcznie na IV roku studiów – 3 stypendia,

  3. 3 620,00 zł brutto miesięcznie na V roku studiów – 3 stypendia,

  4. 3 620,00 zł brutto miesięcznie na VI roku studiów – 3 stypendia,

od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Lipnie po otrzymaniu sygnału o małym zainteresowaniu programem stypendialnym Rady Powiatu w Lipnie dla studentów medycyny (4 studentów zgłosiło akces), uznał iż kwoty ustalone w §2 pkt 4 są zbyt niskie by realnie zainteresować studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim tym programem. Postanowił zatem, iż wysokość stypendium określona w przedmiotowym paragrafie zostanie podniesiona do takiego poziomu by stanowiła ona kwotę stypendium netto otrzymywaną przez studentów.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) kompetencje w zakresie określenia warunków przyznawania studentom stypendiów przez jednostkę samorządu terytorialnego należą do rady powiatu.

Protokół głosowania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 marca 2021, 11:29:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186