Uchwała nr XI/70/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2003w sprawie: ustalenia znaku graficznego Powiatu.Na podstawie art. 12 pkt. 10 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2002, Nr 162, poz. 1568 z 2003) oraz § 10 pkt 14 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 nr 43, poz. 811, Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003)

Uchwała nr XI/70/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2003


w sprawie: ustalenia znaku graficznego Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt. 10 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2002, Nr 162, poz. 1568 z 2003) oraz § 10 pkt 14 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 nr 43, poz. 811, Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003)


 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:
 

   § 1.   Ustanawia się znak graficzny – „logo” powiatu lipnowskiego, opisany w załączniku do niniejszej uchwały. 

   § 2.   Używanie znaku graficznego Powiatu Lipnowskiego, w tym na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego bądź mających charakter reklamowo – promocyjny, a także zamieszczanie logo w znaku towarowym wymaga zgody Zarządu Powiatu Lipnowskiego. 

   § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

   § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Baranowski

 

Załącznik 1 (458kB) word  

 

Uzasadnienie

            Do chwili obecnej Powiat Lipnowski nie posiadał żadnych symboli identyfikacji wizualnej. W związku z wciąż  rosnącą potrzebą utożsamiania się mieszkańców powiatu ze swoim terenem Starosta Lipnowski podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu na logo (znak graficzny) Powiatu Lipnowskiego. Zarządzeniem Starosty została powołana komisja konkursowa, w której skład wchodzili przedstawiciele środowiska artystycznego, Rady Powiatu i Starostwa. Komisja, na podstawie regulaminu konkursu, spośród ponad 100 prac wyłoniła do drugiego etapu 10, z czego wybrano zwycięską pracę i przyznano dwa wyróżnienia. Znak graficzny, który okazał się najlepszy, został poddany obróbce plastycznej, aby mógł spełniać wymogi znaki graficznego. Przygotowano jego ostateczny projekt, który zaprezentowany jest w załączniku do niniejszej uchwały.

            Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach (Dz. U. z dn. 30 grudnia 1978 r. z poźn. zm.) Starosta Lipnowski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie opinii dot. projektu znaku graficznego Powiatu Lipnowskiego.  Dnia 9 grudnia minął trzymiesięczny termin, w którym Minister mógł wnieść ewentualne uwagi do projektu, tak jednak się nie stało.

            Znak graficzny Powiatu Lipnowskiego cechuje prostota i wyrazistość formy. Powstał on przy użyciu tekstu „Powiat Lipnowski” o odpowiednim kształcie i czcionce. W tekst wpisane jest drzewo (bardzo oryginalnie rosnąca sosna), którego pierwowzór znajduje się na drodze krajowej nr 10, w miejscowości Wola. Miejsce to posiada bogatą historię, przez wielu mieszkańców naszego terenu utożsamiane jest z „bramą” powiatu, ponieważ umiejscowione jest kilkadziesiąt metrów po przekroczeniu granicy jego terytorium od strony Torunia, na jednym z głównych szlaków komunikacyjnych. Drzewo to jest na tyle charakterystycznym symbolem naszego terenu, że było przedmiotem  zainteresowań wielu osób (artystów, dziennikarzy) spoza naszego powiatu. Poza tym drzewo kojarzone jest powszechnie z pięknem i rozwojem. Całość podkreślona jest cienką linią stanowiącą dopełnienie i zamykającą cały projekt. Znak jest w kolorze niebieskim na białym tle.

            Logo będzie dobrze prezentowało się na różnego rodzaju przedmiotach (nawet gdy nie będą mu towarzyszyły dane teleadresowe), poprzez otwartą formę, współpracującą z przestrzenią. Doskonale będzie prezentowało się również w formie drukowanej np. na zaproszeniach, pismach urzędowych i informatorach. Z powodzeniem wykorzystać go można jako znaczek metalowy do wpięcia w klapę marynarki itp. Jego forma pozwala także na łatwe wykorzystanie chociażby w prezentacjach multimedialnych i stronie internetowej.

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (29 grudnia 2003, 12:42:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2912