Uchwała nr XXV/214/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 kwietnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 12 ust. 8 lit. a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz. U z 2020 r poz.1990 ze zm poz. 11, 234) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXV/214/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 kwietnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz. U z 2020 r poz.1990 ze zm poz. 11, 234) uchwala się co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną nr 442/40, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, o pow. 0,0597 ha, dla której
w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00025817/7,
a właścicielem wpisany jest Powiat Lipnowski.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 442/40 o powierzchni 0,0597 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, przy ulicy Sierakowskiego, miasta Lipna, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00025817/7 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 07.07.2020 r wpłynął wniosek z prośbą o możliwość wykupienia powyższej nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr 442/16, 442/17 w obr. ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna.

Wyżej opisana nieruchomość jest zbędna Powiatowi Lipnowskiemu. Nie jest na niej planowana żadna inwestycja powiatowa. Środki uzyskane ze sprzedaży zasilą budżet Powiatu Lipnowskiego.

W tym stanie rzeczy, uznając wniosek za uzasadniony podjęto niniejszą uchwałę.


Protokół głosowania (32kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 kwietnia 2021, 14:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126