Uchwała nr XXV/216/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 kwietnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na cele związane z budową farm fotowoltaicznychNa podstawie art. 12 ust. 8 lit. a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz.1990 ze zm. z 2021 r. poz. 11, 234) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/216/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 kwietnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na cele związane z budową farm fotowoltaicznych

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz.1990 ze zm. z 2021 r. poz. 11, 234) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości oznaczonej nr 177/3 o pow. 8,1852 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gmina Lipno, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00040605/9, oraz nieruchomości oznaczonej nr 179 o pow. 5,46 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gm. Lipno, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00040604/2, których właścicielem wpisany jest Powiat Lipnowski.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 177/3 o powierzchni 8,1852 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gmina Lipna, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00040605/9, oraz nieruchomość oznaczona nr 179 o pow. 5,46 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gm. Lipno, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00040604/2, stanowią własność Powiatu Lipnowskiego. Powyższe nieruchomości zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków stanowią grunty orne: klasy RV, RIVa i RIVb.

Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z ustaleniami ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno, były przeznaczone na cele: tereny produkcyjno - składowe. Wskazany teren nie jest aktualnie objęty działaniami Gminy Lipno zmierzającymi do zmiany przeznaczenia tego gruntu na inne cele.

Mając na uwadze poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawę stanu środowiska i powietrza na obszarze Powiatu Lipnowskiego w związku z licznymi zapytaniami firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii w tym budową farm ogniw fotowoltaicznych celowe jest wydzierżawienie wyżej opisanych nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie wystąpił do Rady Powiatu w Lipnie z projektem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

Dodatkowo na w/w nieruchomościach nie jest planowana żadna inwestycja powiatowa. Środki uzyskane z dzierżawy zasilą budżet Powiatu Lipnowskiego.

W tym stanie rzeczy, podjęto niniejszą uchwałę.


Protokół głosowania (32kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 kwietnia 2021, 14:33:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246