Uchwała nr XI/69/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2003w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 90 ust. 2, 3, 3c i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304.)

Uchwała nr XI/69/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2003


w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 90 ust. 2, 3, 3c i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304.)


 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:


   § 1.   
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną w tym z oddziałami integracyjnymi, która posiada nadane w drodze decyzji uprawnionego organu uprawnienia szkoły publicznej zwanej dalej szkołą niepubliczną,

2)       uczniu – należy przez to rozumieć również słuchaczy,

3)       osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną uprawnioną z mocy ustawy do prowadzenia szkoły,

4)       ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

5)       roku – należy przez to rozumieć rok budżetowy

 

   § 2.   Uchwała określa szczegółowe zasady udzielania dotacji z budżetu powiatu szkołom niepublicznym działającym na terenie powiatu lipnowskiego wpisanym do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lipnie. 

   § 3.   

1.       Szkoła niepubliczna otrzymuje dotacje z budżetu powiatu w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia w celu realizowania edukacji zgodnie z Ustawą.

2.       W razie braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju wysokość dotacji ustala się w oparciu o wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

 

   § 4.   

1.       Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji pisemnego wniosku do Zarządu Powiatu określającego planowaną liczbę uczniów.

2.       Wzór wniosku i wzór sprawozdania rocznego z otrzymanej dotacji stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

   § 5.   

1.        Wysokość miesięcznej dotacji przyznanej szkole niepublicznej stanowi iloczyn kwoty przypadającej na 1 ucznia na 1 miesiąc ustalonej zgodnie z § 3 oraz faktycznej liczby uczniów pobierających naukę w szkole niepublicznej.

2.        Dotacja wypłacana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3.        Podstawą do wypłaty dotacji w terminie określonym w ust. 2 jest pisemne oświadczenie organu prowadzącego szkołę niepubliczną o faktycznej liczbie uczniów pobierających naukę na dzień 10-go danego miesiąca złożone do dnia 15-go tego miesiąca, za który udzielona jest dotacja.

 

  § 6.   Zwiększenie liczby uczniów w szkole niepublicznej w ciągu roku ponad planowaną liczbę uczniów określoną we wniosku, o którym mowa w § 4, nie ma wpływu na zwiększenie kwoty dotacji.

   § 7.   

1.       Szkoła niepubliczna zobowiązana jest prowadzić ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający kontrolę i rozliczenie się jednostki dotowanej z udzielonej dotacji.

2.       W razie otrzymania dotacji wyższej aniżeli wynika to z faktycznej liczby uczniów lub wykorzystania dotacji niezgodnie z jej celem organ prowadzący szkołę niepubliczną zobowiązany jest do zwrotu kwoty nienależnej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi wymagalnymi od daty otrzymania dotacji w terminie 7 dni od ujawnienia tego faktu.

3.       Szkoła niepubliczna zobowiązana jest corocznie rozliczyć się z otrzymanej dotacji za dany rok budżetowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia roku następnego.

 

   § 8.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

   § 9.   Traci moc Uchwała NR XVI/94/2000 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2000 roku

   § 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Baranowski

 

 

Uzasadnienie

Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (licea, 2-letnie szkoły zawodowe, szkoły policealne itp.) po uzyskaniu uprawnień szkoły publicznej otrzymuje dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż 50 % wydatków bieżących szkoły publicznej tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Zasady udzielania dotacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. rada powiatu.

 

Plik do pobrania - Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Wzór (31kB) word

Plik do pobrania - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku budżetowym - Wzór (20kB) word

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (29 grudnia 2003, 14:10:17)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (30 marca 2004, 12:57:01)
Zmieniono: Zmieniono § 10

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2727