Uchwała nr XXV/212/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 kwietnia 2021w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/212/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 kwietnia 2021


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 89 932 766,61 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 87 066 839,41 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 865 927,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  89 157 766,61 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 76 286 075,98 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 871 690,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychody i rozchody Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/212/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu zadań inwestycyjnych

  4. planu zadań remontowych

  5. planie przychodów i rozchodów budżetu

  6. planie dotacji udzielanych przez powiat


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 18 967,88 i zamkną się kwotą 89 932 766,61 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 967,88 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu nałożonej kary na firmę realizującej zadanie inwestycyjne, która nie wywiązała się w terminie zgodnym z umową.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności domów pomocy społecznej. Zmiana ta wywołana jest z uwagi na zaniechanie działania niektórych zapisów ustaw okołocovidowych.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00

Zwiększeniu oraz uregulowaniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy stanowiących koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zz4 ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 18 967,88 i zamkną się kwotą
89 157 766,61.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 266,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 600transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200 500 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków, poprzez ich zmniejszenie o kwotę 9 500,00 zł, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zawarcie porozumienia z Powiatem Aleksandrowskim na dofinansowanie przeprawy promowej. Ponadto dokonuje się zwiększenia wielkości i zakresu zadań inwestycyjnych na zakup dwóch autobusów.


Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 658 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków dotyczą zwiększenia środków finansowych na opłacenie składki zgodnie z przyjętą w roku 2020 Uchwałą Zarządu Powiatu.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki finansowe na wynagrodzenia, opłat za zużytą energię oraz wydatki na remonty dróg i zakup materiałów na realizacje prac remontowych we własnym zakresie.


Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zawarcie porozumienia z Powiatem Aleksandrowskim na dofinansowanie przeprawy promowej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 92 192,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 967,88

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu nałożonej kary na firmę realizującej zadanie inwestycyjne, która nie wywiązała się w terminie zgodnym z umową.
Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród uznaniowych.


Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na działania związane z zakupem sprzętu na potrzeby ochotniczych straży pożarnych.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej, tj.

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się celem prawidłowej realizacji planu zabezpieczając tym samym środki na opłacenie składek PFRON.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej, tj.

- Zespół Szkół w Skępem – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – zwiększenie o kwotę 155 000,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do wpływów środków zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności domów pomocy społecznej jak również z zaniechaniem działania niektórych zapisów ustaw okołocovidowych.Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 55 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając środki o kwotę 3 500,00 zł na realizację zadań stanowiących koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zz4 ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmniejszenie w planie finansowym po stronie wydatków o kwotę 15 000,00 dokonuje się w celu zapewnienia środków na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się w celu prawidłowej realizacji plany zabezpieczając środki finansowe na wypłatę odszkodowania pracownikowi zwolnionemu w roku 2020.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXV/212/2021 (76kB) excel


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (6 maja 2021, 09:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102