Uchwała nr XXV/213/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 kwietnia 2021w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/190/2020 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXV/213/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 kwietnia 2021


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/190/2020 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się co następuje:


§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku budżetowym 2021. Wpływ na zwiększenie planu finansowego miały decyzje Wojewody Kujawko – Pomorskiego oraz wypracowane wolne środki z lat poprzednich, które wynikają ze sporządzonego sprawozdania finansowego za rok 2020.


Załącznik do Uchwały Nr XXV/213/2021 (208kB) plik

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (6 maja 2021, 10:22:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99