Uchwała nr XXVI/217/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 31 maja 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/217/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 31 maja 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 91 089 637,99 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 88 223 710,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 865 927,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  90 314 637,99 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 77 431 447,36 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 883 190,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6a stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i załącznik 6b stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6.Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

1 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649; 2020 i : z r 2020 r. 284, 374, 568,695,1175

 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r.U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/217/2021 z dnia 31 maja 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań inwestycyjnych

  5. planu zadań remontowych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 268 949,38 i zamkną się kwotą

91 089 637,99 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 19 985,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

W Starostwie Powiatowym dokonuje się zwiększenia planu o 15,00 zł dotyczącego wpływów z tytułu kar i odszkodowań.


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3,70

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania z przeznaczeniem na wydatki realizowane w tym rozdziale.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów z tytułu realizowanych usług w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania.


Rozdział 75045 – kwalifikacje wojskowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2021 roku.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Skępem polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania na tym etapie realizacji planu finansowego.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 263,68 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 45 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów z uwagi na niższe na tym etapie realizacji planu niż planowano pierwotnie.

Zwiększeniu ulegają dochody w kwocie 5 000,00 zł w związku z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utworzenie punku szczepień.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu podmiotu otrzymującego dochody z tytułu realizacji planu finansowego oraz na zwiększeniu wpływów z tytułu odpłatności od mieszkańców.


Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów z tytułu nałożonych kar za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 37 087,00

Zwiększeniu ulegają dochody stanowiące 2,5% wysokości ustalonych środków na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych przez PFRON w roku 2021.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy stanowiących koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zz4 ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zmiany dochodów związane są z dostosowaniem paragrafu do rozdysponowania dotacji celowej.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 80,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 268 949,38i zamkną się kwotą
90 314 637,99.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3,70

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do wielkości gromadzonych dochodów.


Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00

Zwiększenie planu finansowego wynika z podjętej decyzji przez Zarząd Powiatu w sprawie zakupu ubrań dla Powiatowej Straży Rybackiej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 715,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł na wynagrodzenia wypłacane w rozdz. 71012 oraz przeksięgowania wydatków inwestycyjnych zgodnie z realizowanym wcześniej zadaniem. Ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 53 968,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu wielkości w zakresie wynagrodzeń do zaistniałych potrzeb oraz zabezpieczenie środków na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu (etap V – ok. 200 reperów). W zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielkość jego ulega zmniejszeniu o kwotę 5 032,00 z przeinaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75020.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 718,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w rozdz. 71012 oraz na uzupełnienie brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdz. 75020.


Rozdział 75019 – rady powiatu

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na uzupełnienie brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdz. 75020 oraz na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 861,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty za zużytą energię oraz z przeznaczeniem na wydatki bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (rozdz. 75412) oraz na uzupełnienie brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na opłaty postępowania sądowego oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejszając tym samym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Ponadto ulegają zmniejszeniu wydatki inwestycyjne dostosowując je do właściwej klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe: druki, pieczątki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV-2.


Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Lipnie.


Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zmniejszając również wydatki pierwotnie przeznczone na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.


Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 400,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na zakup sprzętu mającego na celu podwyższenie gotowości bojowej jednostek straży znajdujących się na terenie naszego powiatu.


Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając brakujące środki na poprawę gotowości bojowej straży pożarnych.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 105,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 050,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zwrot kosztów podróży służbowych.


Rozdział 80120licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia.

Zmiany w planie finansowym zadań inwestycyjnych polegają na zmianie jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 050,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na realizacje zadań w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu zapewniając środki na zadania inwestycyjne realizowane w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 263,68 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i książek.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00

Zwiększeniu ulegają wydatki w kwocie 5 000,00 zł w związku z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utworzenie punku szczepień.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200 000,00

Zwiększenie w planie finansowym jest wynikiem zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności z przeznaczeniem na prace remontowe na drodze dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 674,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty postępowania sądowego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 087,00

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do wielkości gromadzonych dochodów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wyniku wypracowanego 2,5% odpisu środków PFRON.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając środki na realizację zadań stanowiących koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zz4 ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (23 czerwca 2021, 11:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73