Uchwała nr UCHWAŁA NR XXVI/219/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 31 maja 2021w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w LipnieNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr UCHWAŁA NR XXVI/219/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 31 maja 2021


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Miasto Lipno w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2021 w formie dotacji celowej w dz. 754 rodz. 75412 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Miasto Lipno a Powiatem Lipnowskim.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy, o której mowa w § 1.


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/219/2021 z dnia 31 maja 2021 roku


Zgodnie z art. 216.1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 u. o f.publ.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 47 stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostko samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 32 ust. 2 stanowi, że zadaniem gminy jest ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

W związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie, Zarząd Powiatu w Lipnie ustosunkował się pozytywnie do wniosku i postanowił wystąpić do Rady Powiatu o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na poprawę gotowości bojowej powyższej jednostki, a mianowicie na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej powyższej jednostce OSP. Środki określone w Uchwale Rady Powiatu zostaną przekazane Gminie Miasto Lipno na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem a Gminą Miasto.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (23 czerwca 2021, 11:51:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68