Uchwała nr UCHWAŁA NR XXVI/222/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 31 maja 2021w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr UCHWAŁA NR XXVI/222/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 31 maja 2021


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 roku zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2020.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/222/2021 z dnia 31 maja 2021 roku


Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe. Rok 2020 był rokiem pełnych zmian z uwagi na wystąpienie pandemii COVID – 19. Zmieniano terminy sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu. Również w roku 2021 roku przedłużono termin przekazania sprawozdania finansowego do dnia 31 maja. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie dłuższym o 30 dni od dnia 30 czerwca 2021 r. Z uwagi na zmianę terminów sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu za rok 2020, sprawozdanie finansowe zostaje przekazane Radzie Powiatu tuż po jego sporządzeniu.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (23 czerwca 2021, 11:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98