Uchwała nr UCHWAŁA NR XXVI/223/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 31 maja 2021w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 16 ust. 3oraz art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 920),w związku z art. 267 ust. 3 i art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.), oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie, uchwala się co następuje:

Uchwała nr UCHWAŁA NR XXVI/223/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 31 maja 2021


w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 6 i art. 16 ust. 3oraz art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 920),w związku z art. 267 ust. 3 i art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.), oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie, uchwala się co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2020 rok,

  2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Lipnowskiego za rok 2020,

  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu na 2020 rok

  4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,

  5. informacją o stanie mienia

udziela się Zarządowi Powiatu w Lipnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodnicząca Rady

Anna SmużewskaU Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2020 rokDziałając na podstawie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Lipnowskiego w terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni Radzie Powiatu, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wydania opinii składu orzekającego.

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym , do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Na podstawie art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie nie późniejszym jak do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu. Jednakże również w roku 2021 przesunięto termin udzielania absolutorium dla zarządu powiatu o kolejne 30 dni (Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 29 marca 2021 r. poz. 572) zostały przedłużone niektóre terminy sprawozdawcze).

Przed podjęciem uchwały w tej sprawie organ stanowiący zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 270 cytowanej wyżej ustawy.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych obecnych na posiedzeniu Rady Powiatu.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (23 czerwca 2021, 11:58:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83