Uchwała nr XXVII/225/2021RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 6 lipca 2021w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/225/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości                91 212 074,56 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie                                   -  88 356 147,36 zł
dochody majątkowe w kwocie                             -    2 855 927,20 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                 91 212 074,56 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości                              -  77 542 653,93 zł
wydatki majątkowe w wysokości                         -  13 669 420,63 zł
3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykreśla się zapis § 3 Uchwały Nr XXI/189/2020 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 roku dotyczący określenia nadwyżki budżetowej.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVII/225/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku
 
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a)                  planu dochodów
b)                  planu wydatków
c)                  plan zadań remontowych
d)                  plan rozchodów
e)                  planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
f)                   planu zadań inwestycyjnych
 
I.                   DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 122 436,57 zł i zamkną się kwotą
91 212 074,56 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 600   –  transport i łączność
Rozdział 60004  – lokalny transport zbiorowy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                             10 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów  
z tytułu najmu składników majątku do wielkości wykonania.

 
Rozdział 60014  – drogi publiczne powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              20 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania.
 
Dział 700   –  gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005  – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów
z tytułu realizowanych zadań zleconych a wpływów z tytułu zbycia majątku.

 
Dział 750   –  administracja publiczna
Rozdział 75020  – starostwa powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              25 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 
Dział 756   –  dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618  – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              30 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania na bieżącym etapie realizacji budżetu.
 
Dział 801   –  oświata i wychowanie
Rozdział 80115  – technika
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   500,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego wynikają z zawartej umowy pomiędzy Powiatem a Gminą Bobrowniki.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę                                                        80 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększającej plan dotacji celowej.

 
Rozdział 85333  – powiatowe urzędy pracy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                               5 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy stanowiących koszty obsługi zadań określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.    

 
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            68 063,43 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry  świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzenianiu się COVID – 19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

 
Dział 900   –  gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019  – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              20 000,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do wielkości wykonania.

 

II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 897 436,57 zł i zamkną się kwotą  
91 212 074,56 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 600   –  transport i łączność
Rozdział 60014  – drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              60 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu wielkości wypłacanych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy do potrzeb jednostki z uwagi na wyższe zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i wywiązaniu się ze zobowiązań zatrudnienia pracowników. Zabezpiecza się również środki finansowe związane z zakupem usług oraz na podróże służbowe pracowników.
 
Rozdział 60016  – drogi publiczne gminne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                           340 000,00 zł
Zwiększenie planu finansowego wynika z podjętej decyzji przez Zarząd Powiatu w sprawie udzielenia pomocy gminom na zadania dotyczące infrastruktury drogowej.

 
Dział 700   –  gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005  – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            5 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu wielkości
w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

 
Dział 750   –  administracja publiczna
Rozdział 75020  – starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                          181 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup wyposażenia planowanych do remontu pomieszczeń biurowych, opłat za zużytą energię. Zwiększa się środki związane z opracowaniem dokumentacji na zadanie polegające na remoncie wraz z utwardzeniem istniejących nawierzchni na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 
Rozdział 75085  – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            13 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu wielkości
w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne jak również składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

 
Dział 757   –  obsługa długu publicznego
Rozdział 75702  – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            82 500,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki realizowane w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

 
Dział 801   – oświata i wychowanie
Rozdział 80115  – technika
Zmiany w planie finansowym wydatków dokonuje się w celu zwiększenia środków finansowych z przeznaczenie na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz utworzeniu nowego paragrafu dotyczącego kosztów postępowania sądowego. Powyższe zmiany planu finansowego wydatków realizowaną są w Zespole Szkół w Skępem.
 
Dział 852   –  pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej  
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji gospodarki budżetowej.

 
Rozdział 85218  – powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             20 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń.

 
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę                                                           80 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaną  decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększającą plan dotacji celowej                       z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

 
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                5 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając środki na realizację zadań stanowiących koszty obsługi zadań określonych w art. 15zze4  ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.   

Dokonuje się również zmian w planie finansowym wydatków, które polegają na dostosowaniu wielkości w zakresie zakupu usług pozostałych.
 
Dział 854   – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406  – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki realizowane w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

 
Dział 855   – rodzina
Rozdział 85508  – rodziny zastępcze
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              15 936,00 zł
Zmiany w planie finansowym  po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na świadczenia społeczne oraz Starostwa Powiatowego należnych opłat za dzieci pieczy zastępczej przebywających poza terenem powiatu.

 
Rozdział 85510  – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            43 999,43 zł
Zwiększenia w planie finansowym wydatków w Starostwie Powiatowym  w Lipnie dokonuje się w związku ze zwiększoną liczbą dzieci pochodzących z terenu powiatu lipnowskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.
Zmiany po stronie wydatków dokonuje się w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry  świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzenianiu się COVID – 19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

 
Dział 900   – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001  – gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            340 000,00 zł
Zwiększenie planu finansowego wynika z podjętej decyzji przez Zarząd Powiatu w sprawie udzielenia pomocy gminom na zadania dotyczące gospodarki ściekowej i wód.

 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.
 
 

[1] Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1622, 1649; 2020 i : z r 2020 r. 284, 374, 568,695,1175
[1] Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021
z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021
z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021
z dnia 10.06.2021 r.
 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVII/225/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 06.07.2021 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXVII-225-2021 (157kB) pdf   
Prtokół Głosowania (182kB) pdf  
 

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (14 lipca 2021, 08:40:22)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2021, 08:37:11)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95