Uchwała nr XXVII/226/2021RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 6 lipca 2021w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/190/2020 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/226/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/190/2020 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
U Z A S A D N I E N I E 

W związku ze zmieniającymi się wielkościami  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku  budżetowym 2021. Wpływ na zwiększenie planu finansowego miały decyzje Wojewody Kujawko – Pomorskiego oraz pisma od Kierownictwa jednostek organizacyjnych powiatu. Zmiany również dotyczą zakresu oraz wydatków zadań inwestycyjnych planowanych i realizowanych przez powiat w roku  budżetowym 2021. O ich zmianie zakresu jak również wydatków w roku bieżącym decyzje podejmuje Zarząd Powiatu. zaś decydentem ostatecznym jest Rada Powiatu.
 

Prtokół Głosowania (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (14 lipca 2021, 08:45:30)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2021, 08:38:04)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 93