Uchwała nr XXVI/227/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 lipca 2021w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówNa podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020, poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U z 2020 poz. 1944, ze zm. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1378, poz. 2400/ uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/227/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020, poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U z 2020 poz. 1944, ze zm. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1378, poz. 2400/ uchwala się, co następuje:


§1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego zwanych dalej „operatorem” i przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie przewozu osób zwanych dalej „przewoźnikiem”.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych określonych w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§2. Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną Uchwałami: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r., Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr XXXIV/209/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr IV/22/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr VII/60/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr XII/105/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., Nr XVIII/159/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Kujawsko Pomorskiego.UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przepis art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza delegację do określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem jest Powiat Lipnowski.

Stosownie do ust. 2 w/w art. 15, określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania następuję w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.                                                                          

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. (786kB) word

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/227/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 lipca 2021 r (15kB) word                                                                                                                                

Prtokół Głosowania (182kB) pdfmetryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (19 lipca 2021, 11:28:45)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (9 września 2021, 13:52:18)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 404