Uchwała nr XXVII/228/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 lipca 2021w sprawie: przejęcia przez Powiat Lipnowski zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 26 ust.1 i 2, 30 ust. 1, 2, 4b i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021r. poz. 372) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwala się co następuje

Uchwała nr XXVII/228/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie: przejęcia przez Powiat Lipnowski zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 26 ust.1 i 2, 30 ust. 1, 2, 4b i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021r. poz. 372) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwala się co następuje


§ 1. 1. Wyraża się wolę przejęcia od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zadania publicznego

z zakresu administracji rządowej określonego w art. 30 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021r. poz. 372) w następującym zakresie:

  1. zawarcia umów z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami lekarskimi, osobami fizycznymi posiadającymi prawo wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, których przedmiotem będzie wyznaczenie lekarzy oraz średniego personelu medycznego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lipnie;

  2. wypłacenia dodatkowych wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lipnie w przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy zawodowej.


§2. Przejęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Zarządem Powiatu w Lipnie.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Pismem z dnia 01 czerwca br. znak : WBZK.II.6610.2.49.2021.PŁ Wojewoda Kujawsko- Pomorski przesłał do Zarządu Powiatu w Lipnie 4 egzemplarze porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021.

Na pokrycie wydatków Powiatu Lipnowskiego związanych z wykonaniem zadań objętych porozumieniem, Wojewoda zobowiązuje się do przekazania Powiatowi środków finansowych na pokrycie zadań określonych w §1 Uchwały, w dziale 750, rozdziale 75045,
§ 2120, na rachunek bankowy wskazany przez Powiat Lipnowski.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Prtokół Głosowania (180kB) pdfmetryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (19 lipca 2021, 11:31:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377