Uchwała nr 370/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 17 listopada 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 370/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany2:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 94 054 347,11 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 90 502 954,91 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 551 392,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  93 604 347,11 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 80 411 403,48 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 13 192 943,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów budżetu z zakresu administracji rządowej 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r. Nr XXIX/242/2021 z dnia 6.10.2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r., Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021. Nr 349/2021 z dnia 17.09.2021 r., Nr 352/2021 z dnia 28.09.2021 r., Nr 355/2021 z dnia 6.10.2021 r, .Nr 368/2021 z dnia 12.11.2021 r.
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 370/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku


Zmiany jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków,

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,

  4. planu zadań remontowych.


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 110 125,00 i zamkną się kwotą

94 054 347,11 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 40 007,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 roku.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększaniu o kwotę 47 461,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 roku


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 22 357,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 roku.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 110 125,00i zamkną się kwotą
93 604 347,11.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami mi nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków zadań zleconych polegają na zabezpieczeniu brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę świadczeń z zakresu BHP, udział pracowników w szkoleniach oraz na zwrot kosztów podróży.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 007,00

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do wysokości otrzymanej dotacji celowej celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań.Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do realnych potrzeb.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego względem potrzeb.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 9 000,00 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz niezbędne zakupy.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 80152.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego względem potrzeb.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego względem potrzeb.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 800,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz innych niezbędnych wydatków, tj.:

- Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł;

- Zespół Szkół w Lipnie o kwotę 200,00 zł.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków podyktowane są konieczności urealnienia planu do istniejących potrzeb.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków zadań zleconych polegają na zabezpieczeniu brakujących środków finansowych na zakup sprzętu na potrzeby komisji.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do realnych potrzeb.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wykonanie niezbędnych usług.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmiany w planie finansowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie badań okresowych pracowników oraz na należny fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 47 761,00

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz w celu zabezpieczenia środków finansowych własnych na wypłatę świadczeń.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 357,00

Zwiększa się zaś wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o w związku z decyzją otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu zabezpieczenia środków finansowych własnych na wypłatę świadczeń.


III . ZADANIA REMONTOWE


Zmianie ulegają zadania remontowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwie Powiatowym, Domu Pomocy Społecznej.


Załącznik do Uchwały Nr 370-2021 Zarządu Powiatu w Lipniw z dnia 17.11.2021 r. (81kB) word


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (15 grudnia 2021, 09:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231