Uchwała nr 386/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 9 grudnia 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 386/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 9 grudnia 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:


§ 1. § 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 94 022 105,79 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 90 877 405,91 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 144 699,88 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  93 572 105,79 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 80 757 254,48 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 814 851,31 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021, Nr XXVII/225/2021 z dnia 06.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r. Nr XXIX/242/2021 z dnia 06.10.2021 r., Nr XXX/252/2021 z dnia 3.11.2021 r., Nr XXXII/268/2021 z dnia 30.11.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r. Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021. Nr 349/2021 z dnia 17.09.2021 r., Nr 352/2021 z dnia 28.09.2021 r., Nr 355/2021 z dnia 6.10.2021 r., Nr 358/2021 z dnia 25.10.2021 r., Nr 368/2021 z dnia 12.11.2021, Nr 370/2021 z dnia 17.11.2021,

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 386/2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku


Zmiany jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów,

  2. planu wydatków,

  3. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,

  4. planu zadań remontowych,

  5. planu zadań inwestycyjnych

  6. planu finansowego zakładu budżetowego.  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 65 036,00 i zamkną się kwotą
94 022 105,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wsparcia finansowego na realizacje programu „Laboratoria Przyszłości”.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 35 036,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.


II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 65 036,00 i zamkną się kwotą
93 572 105,76,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu występujących potrzeb w poszczególnych zadaniach realizowanych przez zakład budżetowy.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego względem potrzeb.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – gospodarka gruntami mi nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków zadań zleconych polegają na zabezpieczeniu brakujących środków finansowych na realizacje poszczególnych wydatków.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatu

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do realnych potrzeb.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do realnych potrzeb.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków zadań zleconych polegają na zabezpieczeniu brakujących środków finansowych na realizację poszczególnych wydatków.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z otrzymanego wsparci na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Pozostałe zmiany polegają na urealnieniu planu wynikającego z zaistniałych potrzeb.


Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do realnych potrzeb.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na urealnieniu planu wynikającego z zaistniałych potrzeb.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego względem potrzeb.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków zadań zleconych polegają na zabezpieczeniu brakujących środków finansowych na realizację poszczególnych wydatków.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego względem zaistniałych potrzeb w realizowanym Projekcie pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” .


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 036,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków podyktowane są konieczności urealnienia planu do istniejących potrzeb oraz poprzez dokonanie zwiększeń zgodnie z dyspozycją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków podyktowane są konieczności urealnienia planu do istniejących potrzeb.


Rozdział 85295 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do realnych potrzeb.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do realnych potrzeb.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmiany w planie finansowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie bieżące zakupy celem prawidłowego funkcjonowania palcówek.


III . ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmianie ulega plan finansowy zakładu budżetowego zabezpieczając tym samym środki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz udział pracowników w szkoleniach.


IV . ZADANIA REMONTOWE

Zmianie ulegają zadania remontowe realizowane przez Publiczna Szkołę Muzyczną I Stopnia, Dom Pomocy Społeczne w Nowej Wsi oraz Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.


IV . ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmianie ulegają zadania inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społeczne w Nowej Wsi.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (15 grudnia 2021, 09:29:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227