Uchwała nr 366/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 12 listopada 2021w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2022-2037. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2)

Uchwała nr 366/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 listopada 2021


w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2022-2037.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2)


§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2022-2037 i przedłożyć do 15 listopada 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
2)     Radzie Powiatu w Lipnie – na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

U Z A S A D N I E N I E 

 
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2022. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane
z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt budżetu na rok 2022 uwzględnia założenia określone w Uchwale
Nr 350/2021 z dnia 17 wrzenia 2021 roku w sprawie
wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2022– 2037.
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zarząd jednostki przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2021 roku.Projekt budżetu na 2022 rok (490kB) word

Projekt Uchwały Budżetu Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rok (46kB) word

Strona tytułow i spis do budżetu na 2022 r (242kB) word

Część opisowa do projektu budzetu na rok 2022 (828kB) word

Projekt na 2022 rok - WPF (3033kB) pdf

Projekt na 2022 rok - Przedsięwzięcia do WPF (102kB) pdf

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2022- 2041 (284kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (16 grudnia 2021, 11:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242