Uchwała nr XXXIII/275/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/275/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 94 075 020,79 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 91 480 320,91 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 594 699,88 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  93 625 020,79 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 80 836 435,98zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 788 584,81 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021, Nr XXVII/225/2021 z dnia 06.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r. Nr XXIX/242/2021 z dnia 06.10.2021 r., Nr XXX/252/2021 z dnia 3.11.2021 r., Nr XXXII/268/2021 z dnia 30.11.2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r. Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021. Nr 349/2021 z dnia 17.09.2021 r., Nr 352/2021 z dnia 28.09.2021 r., Nr 355/2021 z dnia 6.10.2021 r., Nr 358/2021 z dnia 25.10.2021 r., Nr 368/2021 z dnia 12.11.2021, Nr 370/2021 z dnia 17.11.2021, Nr 386/2021 z dnia 09.12.2021 r., Nr 416/2021 z dnia 21.12.2021 r.
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/275/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów,

  2. planu wydatków,

  3. planu zadań remontowych

  4. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

  5. planu zadań inwestycyjnych,

  6. planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego.


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 52 915,00 i zamkną się kwotą

94 075 020,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu do wysokości już zrealizowanego planu.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 222 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnianiu planu do wysokości wpływów.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do zrealizowanych dochodów.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 542 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów w zakresie sprzedaży gruntów.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów celem ich urealnienia.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów celem ich urealnienia.Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 140 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie rejestracji pojazdów oraz urealnieniu pozostałych wielkości planowanych do wypracowania dochodów.


Rozdział 75622 – udziały powiatów stanowiących dochodów budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie udziału w podatkach od osób prawnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wsparcia finansowego na realizacje programu „Laboratoria Przyszłości”.


Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 900,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w celu urealniania planu do wysokości wpływów.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w celu urealniania planu do wysokości wpływów.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w celu urealniania planu do wysokości wpływów.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu do wysokości wpływów.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań w dziedzinie PFRON.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w celu urealniania planu do wysokości wpływów.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 507,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 52 915,00i zamkną się kwotą
93 625 020,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb.


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 245,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zmniejszenia wielkości planowanej spłaty leasingu. Zwiększeniu natomiast ulega wielkość wykupu leasingu.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 370,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego względem potrzeb.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 31 843,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań.
Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 42 229,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do planowanych do wykonania zadań.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 510,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 70 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z realizowanymi usługami.


Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 297,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z realizowanymi usługami.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków zadań zleconych polegają na zabezpieczeniu brakujących środków finansowych na realizację poszczególnych wydatków.


Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 096,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 36 611,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z otrzymanego wsparcia na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Pozostałe zmiany polegają na urealnieniu planu wynikającego z zaistniałych potrzeb.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniem o kwotę 101 246,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń oraz innych niezbędnych wydatków, między i innymi zakup oleju opałowego tj.:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - o kwotę 68 603,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem - o kwotę 32 059,00 zł.

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą - o kwotę 584,00 zł.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 47 311,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 43 201,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie występujących braków w jednostkach oświatowych, tj.:

- Zespół Szkół w Lipnie – o kwotę 32 320,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem zmniejszeniu o kwotę 8 515,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - o kwotę 2 666,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 850,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Lipnie.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 276,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 42 895,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie występujących braków.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 543,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmniejszając wydatki o 393,00 zł..

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Zespół Szkół w Skępem zmniejszając wydatki o 2 150,00 zł..


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 804,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Zespół Szkół w Skępem zwiększając wydatki o kwotę 1 529,00 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie zwiększając wydatki w tym rozdziale o kwotę 8 640,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Zespół Szkół w Lipnie zwiększając wydatki w tym rozdziale o kwotę 454,00 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększając wydatki w tym rozdziale o kwotę 187,00 zł.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 598,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia wysokości istniejącego planu do występujących potrzeb w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej poszczególnych jednostek, tj.:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie zmniejszenie o kwotę 4 459,00 zł.

- Zespół Szkół w Lipnie zmniejszenie o kwotę 5 778,00 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 383,00 zł.

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 1 537,00 zł.

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 18 915,00 zł.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych poprzez zmniejszenie wydatków na cele bieżącego funkcjonowania jednostki.


Rozdział 85218 – powiatowe centrum pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 160,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez PCPR.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zwiększenia środków w związku z realizowanymi zadaniami PFRON.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 496,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb występujących w jednostkach oświatowych oraz innych jednostkach organizacyjnych powiatu.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 17 310,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzenia oraz zakup opału.


Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Lipnie.


Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 710,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z prawidłowym oszacowaniem należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zmniejszenie o kwotę 2 698,00 zł;

- Zespół Szkół w Skępem zmniejszenie o kwotę 10 012,00 zł.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 200,00

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na urealnieniu planu w zakresie świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 748,00

Zmiany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie po stronie wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększając o kwotę 6 493,00 zł.


Zmiany w planie finansowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie niezbędnych wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu zmniejszając plan o kwotę 8 255,00 zł


  1. ZADANIA REMOMNTOWE

Zmianie ulegają zadania remontowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie oraz Zespół Szkół Technicznych w Lipnie.


IV . ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmianom ulega wielkość realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie i Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zadań o zakresie inwestycyjnym.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (30 grudnia 2021, 09:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158