Uchwała nr XXXIII/282/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2021w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/282/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2), Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Dochody budżetu w wysokości 90 717 583,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 84 552 204,50 zł,

2) majątkowe w wysokości 6 165 378,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 95 631 060,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 83 946 109,98 zł,

2) majątkowe w wysokości 11 684 950,02 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 w kwocie 11 684 950,02 zł, zgodnie z Za­łącznikiem nr 8.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 913 477,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 336 071,72 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 422 594,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 913 477,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 2 422 594,72 zł,

§ 6

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

2) celowe w wysokości – 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 242 748,00 zł, koszty – 5 242 748,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 11

Upoważnia się Zarząd do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

3) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII-282-2021 Rady Powiatu z dn. 21.12.2021r. (502kB) word

Strona tytułowa i spis do budżetu na 2022 r (241kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (30 grudnia 2021, 09:20:51)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 09:02:40)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171