Uchwała nr Nr XXXIII/283/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2021w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiegona lata 2022–2037Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2) uchwala się co następuje

Uchwała nr Nr XXXIII/283/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiegona lata 2022–2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2) uchwala się co następuje


§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2024, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z reali­zacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ­rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXI/190/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty


U Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 226 i 227 ustawodawca nałożył na samorządu opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej swoim zakresem okres, w który realizowane będą przedsięwzięcia oraz będzie następowała spłata zadłużenia samorządu.
W art. 228 ustawy zawarto upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zapisy powyższych artykułów zgodnie z wolą ustawodawcy weszły w życie od 1 stycznia 2011 roku. Stało się już tradycją przygotowania przez samorządy Wieloletniej Prognozy Finansową na lata nie mniej niż trzy, a dotyczy ona lat, w których to samorządy posiadają zadłużenia czy też mają zaplanowane zadania inwestycyjne. Taka prognoza ma na celu pomóc samorządom w realizacji nałożonych na nie przedsięwzięć.
Przygotowując projekt budżetu na rok 2022 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2037 kierowano się szczególną zasadą rachunkowości tzn. ostrożności w kalkulowaniu planowanych dochodów, aby nie zawyżyć dochodów w latach następnych.
Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2022- 2041 (284kB) word


WPF - załącznik do Uchwały Nr XXXIII-283-2021 RP z dn. 21.12.2021r. (263kB) excel

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (30 grudnia 2021, 09:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161