Uchwała nr XXXI/265/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 listopada 2021w sprawie: ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w Lipnie Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1834) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/265/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 listopada 2021


w sprawie: ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1834) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wysokość diety radnego, z zastrzeżeniem § 2, ustala się wskaźnikiem procentowym liczonym od minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na dany rok w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207)

1. dla Przewodniczącego Rady Powiatu- 110% minimalnego wynagrodzenia;

2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu- 90 % minimalnego wynagrodzenia;

3. dla radnych nieetatowych członków Zarządu Powiatu- 104 % minimalnego wynagrodzenia;

4. dla Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu- 85 % minimalnego wynagrodzenia;

5. dla Wiceprzewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu- 72 % minimalnego wynagrodzenia;

6. dla radnych niepełniących funkcji wymienionych w punktach od 1 do 5- 62% minimalnego wynagrodzenia;

§ 2. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 85% 2,4- krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658).

§ 3. Dieta przysługuje radnemu tylko z jednego tytułu określonego w § 1 Uchwały.

§ 4. Dieta nie przysługuje Staroście i Wicestaroście jako członkom Zarządu Powiatu pełniącym te funkcje odpłatnie.

§ 5. Radni otrzymują dietę miesięczną, płatną za każdy miesiąc z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje dieta.

§ 6. Za każdą nieobecność radnego na sesji, posiedzeniu komisji lub posiedzeniu zarządu potrąca się 15% ustalonej diety.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXX/264/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w Lipnie.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.uzasadnienie

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, radnym przysługują diety ustalone na zasadach określonych przez radę powiatu. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Uchwała normuje zasady i wysokość diet, różnicując je w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu w Lipnie. Zgodnie z §3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, kwoty diet nie przekraczają w ciągu miesiąca łącznie 85% 2,4- krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Wykaz imienny do Nr XXXI.265.2021 (181kB) pdf


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (30 grudnia 2021, 09:40:17)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (30 grudnia 2021, 09:45:37)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 201