Uchwała nr XXXI/266/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 listopada 2021w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Starosty LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 3 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 1282 ze zm. z 2021 r. poz. 1834) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1834) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/266/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 listopada 2021


w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 3 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 1282 ze zm. z 2021 r. poz. 1834) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1834) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Lipnowskiego w łącznej kwocie 20.039,00 zł, na które składają się:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.430,00 zł,

  2. dodatek funkcyjny w kwocie 3.380,00 zł,

  3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2.086,00 zł,

  4. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 4.143,00 zł

§ 2. Wynagrodzenie określone w § 1 obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2021 roku.

§ 3. Staroście Lipnowskiemu przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/263/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UZASADNIENIE


W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wystąpiła konieczność ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego, która wynika z art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, którego dyspozycja wprost zastrzega wyłączną kompetencję do ustalania wynagrodzenia przewodniczącego zarządu. Wysokość wynagrodzenia będzie zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960).

Nie tylko zmiany wyżej wymienionego Rozporządzenia dążą do zmiany wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego, ale także realizacja, często innowacyjnych zamierzeń inwestycyjnych, które stanowią odpowiedź na oczekiwania społeczne mieszkańców powiatu. Ponadto Starosta Lipnowskie kieruje pracami Zarządu Powiatu w Lipnie w sposób niezwykle rzeczowy, przejrzysty i kompetentny, jasno wytyczając kierunki rozwoju Powiatu oraz drobiazgowo rozliczając postępy w ich realizacji.

Zgodnie z art. 37 ust 3 Ustawy o pracownikach samorządowych łączna kwota ustalonego wynagrodzenia nie może przekraczać 11,2 - krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1658).


Wykaz imienny do Nr XXXI. 266.2021 (179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (30 grudnia 2021, 09:44:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158