Uchwała nr XXXIV/293/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 11 lutego 2022w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/293/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 lutego 2022


w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 815) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 9/1 o pow. 0,0074 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Chojno, gm. Chrostkowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00045906/4, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 317, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojno, gm. Chrostkowo celem poprawienia jej warunków zagospodarowania.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/1, położona w obrębie ewidencyjnym Chojno, gm. Chrostkowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00045906/4, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 05.11.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie nabycia części działki będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, oznaczonej nr 9 (droga powiatowa nr 2130 C), położonej w miejscowości Chojno, gm. Chrostkowo w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 317, a tym samym poprawienia warunków zagospodarowania tej działki.

Decyzją Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 15.03.2021 r znak GK.6831.06.2020.MS, został zatwierdzony projekt podziału działki nr 9 w wyniku którego powstała między innymi działka nr 9/1. W dniu 11.06.2021 r. po uzyskaniu opinii zarządcy drogi została wydana Decyzja w sprawie wygaszenia trwałego zarządu na tej części nieruchomości. Nowopowstała działka nr 9/1 o pow. 0,0074 ha została przeznaczona na powiększenie przyległej działki o numerze ewidencyjnym 317. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się część budynku należąca do właściciela nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość. Według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem B (tereny mieszkaniowe).

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

W tym stanie rzeczy sprzedaż w/w mienia powiatu w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 317, jest celowe i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 marca 2022, 08:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199