Uchwała nr XXXIV/296/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 11 lutego 2022w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata trzech pomieszczeń biurowych, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku, stanowiącym własność Powiatu Lipnowskiego, położonym w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 8.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm. z 2021 r. poz. 815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/296/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 lutego 2022


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata trzech pomieszczeń biurowych, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku, stanowiącym własność Powiatu Lipnowskiego, położonym w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 8.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm. z 2021 r. poz. 815) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na wynajęcie na okres 5 lat trzech pomieszczeń biurowych o powierzchni odpowiednio: 9,39 m ², 9,39 m² oraz 14,30 m² (załącznik mapowy do uchwały) znajdujących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Lipnowskiego, położonym w obrębie nr 10 miasta Lipna przy ul. Nieszawskiej 8, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/1 o pow. 0,4231 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest KW nr WL1L/00043186/6.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu trzech pomieszczeń biurowych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1408/1, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00043186/6, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 24.01.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek z dnia 20.01.2022 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy w sprawie chęci wynajmu przez Inspekcję trzech pomieszczeń biurowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Lipnowskiego, położonym w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 8. Powyższe pomieszczenia wykorzystywane byłyby na siedzibę Oddziału WIORiN w Lipnie do działalności statutowej Inspekcji, w tym świadczenia usług dla producentów i przedsiębiorców z branży rolniczej powiatu lipnowskiego.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) Rada Powiatu ustala zasady wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze zainteresowanie wynajmem trzech pomieszczeń biurowych między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy wniósł o wyrażenie zgody na wynajęcie przedmiotowych pomieszczeń na okres 5 lat i odstąpienie od przetargowej formy zawarcia umowy, uznając to za niezwykle uzasadnione i celowe.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 marca 2022, 08:37:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141