Uchwała nr XXXV/297/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 marca 2022w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/297/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 marca 2022


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 95 691 006,19 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 89 354 092,32 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 336 913,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  100 604 483,19 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 88 607 727,17 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 996 756,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów na zadania zlecone i nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania zlecone Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/297/2022 z dnia 18 marca 2022 r.


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów,

  2. planu wydatków,

  3. planu zadań inwestycyjnych,

  4. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  5. planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego,

  6. planu przychodów zakładu budżetowego

  7. planu zadań remontowych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 136 100,37 i zamkną się kwotą

95 691 006,19 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 697 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku z zawarciem umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskiem w sprawie dofinansowania biletów ulgowych na przewozy autobusowe.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 62 300,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 roku.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 171 535,37

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku otrzymaniem uaktualnionego planu dotyczącego realizacji Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza II”


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 224,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie rejestracji pojazdów oraz urealnieniu pozostałych wielkości planowanych do wypracowania dochodów.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 51 378,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości subwencji ogólnej części oświatowej, poprzez zmniejszenie jej o kwotę 15 224,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2022. Zwiększenie o kwotę 66 602,00 zł z rezerwy subwencji części oświatowej następuje w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 940,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie odpłatności za kursy zawodowe.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 107 813,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów do otrzymanego pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 roku..


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 170,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu 2,5% odpisu w związku z realizowanymi zadania z rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 240,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2022 roku..


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie otrzymanych darowizn przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Lipnie.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 136 100,37 i zamkną się kwotą
100 604 483,19.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 697 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w zakresie dopłat do biletów ulgowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jakie realizuje Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 70 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu zadań inwestycyjnych do zaistniałych potrzeb. Zmniejszenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodnych wypłacanych w rozdz. 75020 – starostwa powiatowe.


Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 270 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zabezpieczenia środki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Skępe i Dobrzyń n. Wisłą na zadania realizowane na drogach gminnych.

Rozdział 60095 – pozostałe zadania

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności uregulowania właściwej klasyfikacji budżetowej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają dostosowaniu wielkości wydatków zlecony do otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postepowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.176).

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 099,37 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków realizowanego Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza II”, który finansowany jest z rozdz. 72095 – pozostała działalność.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 178 203,74 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu realizowanego Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza II” w związku otrzymaniem uaktualnionego planu.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 911 848,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu o kwotę 981 848,00 zł celem dostosowania ich wielkości do zaistniałej sytuacji uwzględniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Sierakowskiego 10A oraz potrzeby innych samorządów i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o 701 000,00 celem dostosowania ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenie i pochodnych.


Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu wielkości wydatków do założeń ilości posiedzeń Powiatowych Komisji Lekarskich.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na dofinansowanie „Zakupu sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.


Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 475 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na zadania wynikające z podwyższenia bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej w zakresie dofinansowania zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących realizowanych przez ochotnicze straże pożarne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 951,28

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psycholigiczno – pedagogicznej, tj.

- Zespół Szkół Technicznych o kwotę 6 452,00 zł;

- Zespół szkół w Skępem o kwotę 1 499,28 zł.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 136,56

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psycholigiczno – pedagogicznej.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 623,50

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psycholigiczno – pedagogicznej, tj.

- Zespół Szkół w Lipnie o kwotę 5 124,22 zł;

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 1 499,28 zł.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 940,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z odbywaniem kursów zawodowych.


Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie szkoleń w jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół Technicznych – 360,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – 720,00 zł,

- Starostwo Powiatowe w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 1 080,00 zł.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 208 738,66

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków na wynagrodzenia oraz na uzupełnienie środków w zakresie inwestycji polegającej na budowie Szkoły Muzycznej.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na prawidłową realizację Projektu „ERASMUS”.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 431,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań zapewniając tym samym środki na zapłatę faktury za przegląd nowo modernizowanej Izby Przyjęć w miejscowym Szpitalu.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 107 813,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków, o których mowa w piśmie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 roku.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 170,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie ulegają zwiększeniu z tytułu 2,5% odpisu w związku z realizowanymi zadania z rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 240,00 zł

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczenia dla osoby pochodzenia ukraińskiego..


Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie szkoleń w placówkach oświatowych:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1 000,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lipnie po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dzieciom zamieszkującym w Placówce. Ponadto dokonuje się utworzenia nowego paragrafu związanego z opłatami na rzecz jst poprzez zmniejszenie wydatków na realizację usług.


III . ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmianom ulega wielkość realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie zadań o zakresie inwestycyjnym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych.IV . ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmianom ulega wielkość uzyskiwanych przychodów poprzez urealnienie wielkości przychodów.V . ZADANIA REMONTOWE

Zmianom ulega wielkość realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie zadań o zakresie remontowym.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022Załącznik do Uchwały Nr XXXV-297-2022 Rady Powiatu z dn. 18.03.2022 r (87kB) excelmetryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (23 marca 2022, 09:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81