Uchwała nr XXXV/298/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 marca 2022w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z ar. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/298/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 marca 2022


w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z ar. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.1) uchwala się co następuje:


§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Przedsięwzięcia Wieloletnie Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E

W związku z uzupełnieniem wielkości z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za lata 2015 – 2018 ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037. Wobec powyższego ulega zwiększeniu wskaźnik dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmianie również ulega załącznik stanowiący Przedsięwzięcia Wieloletnie Prognozy Finansowej w związku z dostosowaniem wielkości realizowanych przedsięwzięć w roku 2022 i latach kolejnych.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (23 marca 2022, 09:11:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59