Uchwała nr XXXV/301/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 marca 2022zwolnienia z częściowego obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie w sprawie Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. Dz.U z 2022 poz. 583), w związku z art. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305, ze zm. Dz.U z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236,  1927, 1981, 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/301/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 marca 2022


zwolnienia z częściowego obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie w sprawie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. Dz.U z 2022 poz. 583), w związku z art. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305, ze zm. Dz.U z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236,  1927, 1981, 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:


§1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy- Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
w Lipnie- z częściowej wpłaty w kwocie 355 865,33 zł- nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2021.

§2. Nadwyżkę środków obrotowych samorządowy zakład budżetowy- Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie postanawia przeznaczyć na cele statutowe Zakładu.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art.15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec roku sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący postanowi inaczej.

Wystąpienie nadwyżki środków obrotowych w Powiatowym Zakładzie Transportu w Lipnie nie było planowane na koniec 2021 roku. Zasadnicze znaczenie ma fakt, że nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem z kategorii finansowych i nie jest jednoznaczna z posiadaniem przez Zakład środków pieniężnych na rachunku bankowym, a tych było mniej.

Stan środków obrotowych Zakładu to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, należności netto, pozostałe środki obrotowe (materiały i towary na stanie magazynowym) pomniejszone o wartość zobowiązań Zakładu.

Zwolnienie w kwocie 355 865,33 zł Zakładu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2021 pozwoli na pokrycie bieżących wydatków w zakresie realizacji zadań statutowych
i zapewni utrzymanie płynności finansowej Zakładu w bieżącym roku budżetowym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.

Projekt Uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (23 marca 2022, 13:12:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72