Uchwała nr XXXV/302/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 marca 2022w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 t.j. ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2022 r. poz. 558) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 582, ze zm. poz. 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/302/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 marca 2022


w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 t.j. ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2022 r. poz. 558) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 582, ze zm. poz. 583) uchwala się, co następuje:


§1. Dokonuje się podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2022 roku w wysokości 1 483 387,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podział środków na w/w zadania zaproponowano w oparciu o posiadane środki na ten cel na rok 2022 i dotychczasowe rozeznanie w potrzebach mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.Załącznik do Uchwały Nr XXXV/302/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2022 roku (16kB) plik


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 08:07:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101