Uchwała nr XXXV/305/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 marca 2022w sprawie: przejęcia przez Powiat Lipnowski zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 rokuNa podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm. poz. 583), w związku z art. 26 ust.1 i 2, 30 ust. 1, 2, 4b i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 372 ze zm. z 2018 r. poz. 398, Dz. U. z 2021 r. poz. 1728) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, ze zm. Dz. U. z 2021 r. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/305/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 marca 2022


w sprawie: przejęcia przez Powiat Lipnowski zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm. poz. 583), w związku z art. 26 ust.1 i 2, 30 ust. 1, 2, 4b i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 372 ze zm. z 2018 r. poz. 398, Dz. U. z 2021 r. poz. 1728) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, ze zm. Dz. U. z 2021 r. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się co następuje:


§1. Wyraża się wolę przejęcia od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej określonego w art. 30 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm. z 2018 r. poz. 398, Dz. U. z 2021 r. poz. 1728) w następującym zakresie:

1) zawarcia umów z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami lekarskimi, osobami fizycznymi posiadającymi prawo wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, których przedmiotem będzie wyznaczenie lekarzy oraz średniego personelu medycznego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lipnie;

2) wypłacenia dodatkowych wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lipnie w przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy zawodowej.

§2. Przejęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Zarządem Powiatu w Lipnie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1038 i 1834 ) powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Pismem z dnia 23.02.2022 br. znak: WBZK.II.6610.2.33.2022.PŁ Wojewoda Kujawsko- Pomorski przesłał do Zarządu Powiatu w Lipnie 4 egzemplarze porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2022.

Na pokrycie wydatków Powiatu Lipnowskiego związanych z wykonaniem zadań objętych porozumieniem, Wojewoda zobowiązuje się do przekazania Powiatowi środków finansowych na pokrycie zadań określonych w §1 Uchwały, w dziale 750, rozdziale 75045,
§ 2120, na rachunek bankowy wskazany przez Powiat Lipnowski.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 08:14:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89