Uchwała nr XXXVIII/322/2022 RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 1 czerwca 2022w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528, ze zm. poz. 583) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm. poz. 815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/322/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 1 czerwca 2022


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528, ze zm. poz. 583) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm. poz. 815) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę oznaczoną nr 380/62 o powierzchni 0,5019 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00025817/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 380/62, położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą grunty orne R VI o pow. 0,3866 ha oraz lasy Ls VI o pow. 0,1153 ha.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) do właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu.

Na wyżej opisanej nieruchomość nie jest planowana żadna inwestycja powiatowa. Środki uzyskane ze sprzedaży zasilą budżet Powiatu Lipnowskiego. W związku z zainteresowaniem nabycia wyżej wymienionej nieruchomości jej sprzedaż byłby uzasadniona.

W tym stanie rzeczy podjęto niniejszą uchwałę.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 czerwca 2022, 13:03:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101