Uchwała nr XXXVIII/324/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 1 czerwca 2022w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/15, 2238/16, 2238/17, 3132 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna.Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm; poz. 815) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 poz.528 ze zm; poz. 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/324/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 1 czerwca 2022


w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/15, 2238/16, 2238/17, 3132 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm; poz. 815) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 poz.528 ze zm; poz. 583) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2238/15, 2238/16, 2238/17, 3132 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00026213/0.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie


Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna oznaczona jako działki nr 2238/15, 2238/16, 2238/17, 3132 dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00026213/0 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 10 maja 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie udostępnienia przedmiotowej nieruchomości w celu wybudowania linii kablowej niskiego napięcia, która zapewni zasilenie w energię elektryczną budynku nowo powstałej szkoły muzycznej.

Ustanowienie służebności przesyłu zapewnieni nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do nowo powstałego budynku, jak również zagwarantuje prawidłowe działanie, konserwację, naprawę i eksploatowanie urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 czerwca 2022, 13:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110