Uchwała nr XXXVIII/326/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 1 czerwca 2022w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2022 Gminie Lipno na dofinansowanie zadania z Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 1Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. Dz. U. z 2022r. poz. 583), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 305 ze zmianami w 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz.1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r poz. 583, poz. 655) oraz Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 czerwca 2022 r. Nr XXXVIII/325/2022 w sprawie Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 1, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/326/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 1 czerwca 2022


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2022 Gminie Lipno na dofinansowanie zadania z Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 1

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. Dz. U. z 2022r. poz. 583), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 305 ze zmianami w 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz.1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r poz. 583, poz. 655) oraz Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 czerwca 2022 r. Nr XXXVIII/325/2022 w sprawie Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 1, uchwala się, co następuje:


§1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Lipno w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację Zadania z Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 1, tj. budowa altany integracyjno- rekreacyjnej w Sołectwie Łochocin.

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2022 w formie dotacji celowej w dz. 926 rodz. 92695 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.

§3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Lipno a Powiatem Lipnowskim.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej Uchwały koniecznym jest dla realizacji zapisów Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/303/2022 z dnia 18.03.2022 r. oraz Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVIII/326/2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok- część 1.

Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale znajdą odzwierciedlenie w budżecie Powiatu na 2022 rok.


Wykaz imienny (15kB) word


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 czerwca 2022, 13:12:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102