Uchwała nr XL/350/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego w Lipnie Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum-Oświata” w Toruniu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 19 ust 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/350/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego w Lipnie Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum-Oświata” w Toruniu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 19 ust 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) uchwala się, co następuje:


§ 1. Odrzuca się w całości stanowisko Zarządu Oddziału Powiatowego w Lipnie Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, zawarte w piśmie z dnia 5 sierpnia 2022 r. znak: ZOP-182/08/2022 oraz stanowisko Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum-Oświata” w Toruniu wyrażone w piśmie z dnia 5 sierpnia 2022 r. odnoszące się do zapisów pkt. 6 załącznika 3 projektu cyt. uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W przypadku negatywnej opinii lub odmiennego stanowiska związku zawodowego na temat projektu uchwały rady powiatu zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) Rada Powiatu musi ustosunkować się do w/w opinii. Przytoczony przepis stanowi, iż „w razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku, właściwy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym związek na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbieżności stanowisk związek może przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej lub samorządu terytorialnego”.

Ustosunkowując się do stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego w Lipnie Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz stanowiska Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum-Oświata” w Toruniu stwierdza się, że:

1.W opiniowanej uchwale w pkt. 6 załącznika 3 organ prowadzący zaproponował tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w wysokości – 22 godziny przy czym wymiar ten obowiązuje obecnie w/w nauczycieli z wyjątkiem pedagogów specjalnych, dla których w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela, konieczne było ustalenie pensum ze względu na to, że jest to nowe stanowisko, które pojawi się w szkołach od 1 września 2022 roku i dla którego określenie pensum ustawodawca pozostawił w gestii organu prowadzącego.

Nie nastąpiło zatem zwiększenie pensum dla obecnie zatrudnionych specjalistów a jedynie określono pensum dla pedagoga specjalnego na tym samym poziomie. Ustalone dla w/w nauczycieli pensum w ocenie organu prowadzącego pozwala zapewnić dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski dobre warunki w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, kiedy obserwuje się wzrost liczby dzieci i młodzieży tej pomocy potrzebujących.

2.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i słuchaczami przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin określony w pkt. 7 załącznika 3 opiniowanej uchwały nie uległ zmianie i tak jak obecnie wynosi – 20 godzin. Nie nastąpiła w tym przypadku żadna zmiana, zatem argument, że Powiat Lipnowski szuka oszczędności kosztem nauczycieli jest nieuzasadniony.załącznik do uchwały Nr 350-2021 ZP z dnia 17.09.2021 r. - tabele planistyczne (306kB) word

Załączniki do tabel nr 2, 7, 8 do Uchwały Nr 350-2021 z dnia 17.09.2021 r. (18kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (7 września 2022, 13:15:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132