Uchwała nr XL/352/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat LipnowskiNa podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/352/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:


§1. Ustala się Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Traci moc Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

§4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie

Rada Powiatu w Lipnie odnosząc się do sytuacji ekonomicznej w kraju postanowiła zwiększyć kwoty stypendiów dla uczniów, aby stanowiły dla dzieci i młodzieży zachętę do osiągania jak najlepszych wyników zarówno w nauce jak i innych dziedzinach, w których posiadają oni uzdolnienia.

W związku z powyższym należy zaktualizować zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Wykaz imienny (15kB) word

Załącznik nr 1 (21kB) plik

Załącznik nr 2 (14kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:21:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77