Uchwała nr XL/355/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Mirosławowi GrodaszewskiemuNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/355/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Mirosławowi Grodaszewskiemu

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Mirosławowi Grodaszewskiemu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pan Mirosław Grodaszewski pracę zawodową rozpoczął w 1976r. w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Lipnie, gdzie zajmował stanowisko inspektora ds. utrzymania i budowy mostów, następnie majstra w obwodzie drogowym oraz Zastępcy Obwodu Drogowego. W okresie 01.07.1991 – 31.12.1998r. był Kierownikiem Obwodu Drogowo - Mostowego w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Bydgoszczy. W wyniku ustawy reformującej administrację publiczną oraz w związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych jednostka od stycznia 1999 roku przekształcona została w Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie. Od 01.04.2017r. p.o. Dyrektora ZDP w Lipnie, a od 13.11.2018r. był jej Dyrektorem. tej jednostki. Z dniem 26.11.2021r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Pan Mirosław Grodaszewski to nietuzinkowy człowiek, który w trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej był związany z drogownictwem - najpierw w Rejonie Dróg Publicznych, a po zmianach ustawowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie. Praca w drogownictwie polegająca głównie na budowie, modernizacji oraz utrzymaniu sieci dróg w Powiecie Lipnowskim to bardzo trudna i odpowiedzialna dziedzina, wymagająca ogromnego zaangażowania, wiedzy oraz doświadczenia.

Pełniąc funkcję Dyrektora ZDP w Lipnie realizował projekty, wymagające rzetelności, poczucia ogromnej odpowiedzialności, zdolności organizacyjnych oraz konieczności rozliczania dużych pul środków finansowych, jak też umiejętności nawiązywania kontaktów i podejmowania współpracy. Inwestycje drogowe to bowiem bardzo kosztowne przedsięwzięcia, których terminowa realizacja jest niejednokrotnie uzależniona w znacznym stopniu od warunków atmosferycznych.

Pomyślna współpraca z władzami samorządowymi, wspólne inicjatywy i pomyślna ich realizacja pozwoliły na doprowadzenie wielu dróg w Powiecie Lipnowskim do bardzo dobrego stanu i przez to jednocześnie do promocji i podtrzymywania dobrego wizerunku Powiatu Lipnowskiego, zarówno wśród jego mieszkańców, jak też gości z innych rejonów kraju

Pan Mirosław Grodaszewski swoją wiedzą oraz całym bogactwem doświadczeń zawodowych zawsze chętnie dzielił się z młodszymi kolegami. Przy realizacji swoich obowiązków zawsze wykazywał zaangażowanie i aktywność. Jako Dyrektor ZDP w Lipnie z odwagą podchodził do coraz to nowych wyzwań związanych z działalnością zakładu, z korzyścią dla Powiatu Lipnowskiego, gdyż to nowoczesne i zadbane drogi oraz właściwie skomunikowane sieci dróg są motorem rozwoju gospodarczego każdego regionu.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” jest uzasadnione.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:27:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90