Uchwała nr XL/362/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Mieczysławowi SławkowskiemuNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/362/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Mieczysławowi Sławkowskiemu

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Mieczysławowi Sławkowskiemu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pan Mieczysław Sławkowski w latach 1990r. – 2010r. pełnił funkcję Radnego Rady Gminy Kikół (w tym w I kadencji jako Przewodniczący Rady Gminy, w II kadencji – Wiceprzewodniczący, w pozostałych latach jako członek Rady). W 2009 roku został Przewodniczącym Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kikole, pozostał nim do 2019 roku (w latach 2010 – 2019 członek Zarządu Rejonowego w Lipnie, w latach 2013 -2017 – członek Prezydium Zarządu Okręgowego P.Z.E.R i I w Toruniu). W 2017r. założył Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół w Kikole – jako lider Stowarzyszenia działa aktywnie do chwili obecnej. W latach 2016 – 2020 – Przewodniczący Powiatowej Rady Seniorów w Lipnie, a od 2022r. – członek Powiatowej Rady Seniorów w Lipnie w kolejnej kadencji. W latach 1993-1996 oraz od 2010 do chwili obecnej jest Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pan Mieczysław Sławkowski to człowiek, który całe życie zawodowe związał z pracą na rzecz społeczności lokalnej.

W przeciągu swojej wieloletniej działalności aktywnie angażował się w działania Powiatowej, jak i Gminnej Rady Narodowej, pełnił odpowiedzialne funkcje publiczne, zawsze mając na uwadze poprawę życia społeczeństwa oraz rozwój Jego małej Ojczyzny. Zawsze uczestniczył w życiu organizacji społecznych na terenie Gminy Kikół i do dnia dzisiejszego bierze udział w uroczystościach społecznych i patriotycznych. Wybór na Radnego Gminy Kikół w latach 1990r. – 2010r. świadczy o ogromnym uznaniu i zaufaniu społecznym, jakim się cieszy wśród lokalnej społeczności. Jako Radny Gminy słuchał głosu mieszkańców, rozumiał ich potrzeby, zawsze mając na względzie działania na rzecz poprawy jakości życia oraz funkcjonowania Gminy. Poznał problemy i potrzeby lokalnej społeczności, dlatego zawsze starał się wspierać inicjatywy obywateli, jak również służył radą oraz pomocą. Wykazał się zaangażowaniem w realizacji działań, w tym w zabieganiu o środki i nowe inwestycje oraz działania służące poprawie bytu jego mieszkańców. Posiadane doświadczenie, umiejętność korzystania ze zbiorowej mądrości, dotychczasowa skuteczna realizacja nakreślonych celów, budowanie demokracji lokalnej, jak i troska i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów mieszkańców przyniosły szacunek i zaufanie społeczeństwa lokalnego, jak również samorządowców.

Jest to osoba ciesząca się dużym autorytetem oraz życzliwością w środowisku lokalnym. Poprzez wytrwałość i umiejętność w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych zadań i wyzwań wspólnym wysiłkiem umacniał w mieszkańcach przekonanie, że polska samorządność jest ważną częścią rzeczywistości „małych Ojczyzn”. Umacniał więzi pomiędzy mieszkańcami a władzami poprzez pośrednictwo w wielu ważnych inicjatywach i planach. Po przejściu na emeryturę w 2013 roku w dalszym ciągu prężnie działał na rzecz emerytów z terenu Gminy Kikół. Jako założyciel Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół w Kikole jako jego Prezes do chwili obecnej prężnie działa od wielu lat i przyczynia się do aktywnej działalności seniorów z terenu Gminy Kikół. Jest osobą bardzo zaangażowaną w działalność Koła. Członkom Stowarzyszenia stara się pokazać, że wiek nie jest przeszkodą w podejmowaniu wielu pozytywnych inicjatyw i dążeniu do zmian na lepsze, staraniu się, by uczynić piękniejszą i ciekawszą ”jesień życia”.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Mieczysławowi Sławkowskiemu jest uzasadnione.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:39:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115