Uchwała nr XL/363/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Leszkowi Stanisławowi StatkiewiczowiNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/363/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Leszkowi Stanisławowi Statkiewiczowi

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Leszkowi Stanisławowi Statkiewiczowi.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pan Leszek Statkiewicz ukończył geografię na UMK w Toruniu w 1979 r. a następnie do 1982 r. pracował jako nauczyciel w ZSG w Lipnie. W latach 1982-1989 pracował etatowo w ZHP jako komendant Hufca w Lipnie, a następnie zastępca komendanta Chorągwi we Włocławku. W latach 1989-1990 był inspektorem Oświaty w UM w Lipnie. W 1990 roku objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II. Od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2018 pełnił obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie. Obecnie na emeryturze.

Pan Leszek Statkiewicz- to wyjątkowy nauczyciel, pedagog, który całe swoje życie zawodowe poświęcił dzieciom i młodzieży, najpierw jako Komendant Hufca w Lipnie, a następnie zastępca komendanta Chorągwi we Włocławku (jego zasługą była m.in. zmiana struktur harcerskich w jeden duży Hufiec im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie- 1982), a później jako wieloletni (18 lat) dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie i wieloletni (10 lat) dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie. Dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym wzbogacił szkołę o nowy kompleks boisk ,,Orlik", nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową; klasopracownię multimedialną do nauki języka angielskiego i innych przedmiotów, przeprowadził modernizację korytarzy i klatek schodowych oraz obszarów zielonych wokół szkoły. Szkoła pod jego kierownictwem wyróżniła się m.in. 100% zdawalnością matury, pierwszym miejscem w rankingu rekrutacyjnym UMK w Toruniu, sukcesami w olimpiadach i konkursach oraz zawodach sportowych. Dyrektor dbał o rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów m.in. w teatrze szkolnym, SKS, kole strzeleckim, fotograficznym i wielu innych. Ze środków unijnych i pomocy organu prowadzącego i inwencji własnej wdrażał programy edukacyjne ,,Aktywny uczeń", ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych", ,,Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" ,,,Zajęcia przygotowujące do matury", ,,Studenci zagraniczni", ,,Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki - nowe wyzwanie w edukacji" oraz programy własne nauczycieli. W szkole podejmowane były liczne zadania związane z samorządnością m.in. ,,Dzień sportu", „Dzień językowy". Aktywnie współpracował z uczelniami wyższymi oraz organizował praktyki pedagogiczne dla studentów. Szkoła była organizatorem wielu imprez okolicznościowych i środowiskowych czego finałem była wielka uroczystość 100-lecia Szkoły. Jego praca, ogromne zaangażowanie oraz zdolności organizacyjne były wielokrotnie dostrzegane przez dyrekcję, organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący czy inne środowiska oświatowe i nagradzane.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112