Uchwała nr XL/365/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno Spółka z o. o. oraz objęcia nowych udziałów przez Powiat Lipnowski.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/365/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno Spółka z o. o. oraz objęcia nowych udziałów przez Powiat Lipnowski.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:


§1. Zmienia się Uchwałę NR XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku, zmienioną Uchwałą NR XX/170/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2020 roku
i zmienioną Uchwałą NR XX/244/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2021 roku oraz Uchwałą NR XXVIII/327/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 czerwca 2022 w ten sposób, że §1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Lipno sp. z o. o. o kwotę łącznie 4 600 000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) w ten sposób, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez utworzenie:

- w roku 2019 nowych 18 000 udziałów (słownie: osiemnaście tysięcy) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2020 o 2 000 udziałów (słownie: dwa tysiące ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2021 o 15 000 udziałów (słownie: piętnaście tysięcy) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2022 o 8 000 udziałów (słownie: osiem tysięcy ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski”.

- w roku 2022 o 3 000 udziałów (słownie: trzy tysiące ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski”.

§2. Pozostałe postanowienia Uchwały NR XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W Uchwale IX/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w § 1 ustalono, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Lipno sp. z o. o. o łączną kwotę
4 500 000,00 zł nastąpi w latach 2019-2021. Ustalono, że wartość podwyższenia kapitału w roku 2019 wynosić będzie 1 800 000,00 zł, w 2020 r. 2 200 000,00 zł i 2021 roku 500 000,00 zł.

W dniu 16 października 2020r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/170/2020 zmieniono zasadę podwyższania kapitału spółki do wyżej wymienionej kwoty w taki sposób, że w 2020 roku kapitał zostanie podwyższony o 200 000,00 zł, w 2021 r., o 2 000 000,00 zł i 2022 r., o 500 000,00 zł.

Podjęta Uchwała, zmieniła postanowienie §1 Uchwały IX/85/2019 Rady Powiatu z dnia 10 października 2019 roku, zmienionej Uchwałą XX/170/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia
16 października 2020 r. oraz zmieniona Uchwałą NR XX/244/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2021 roku w zakresie dotyczącym roku 2022 w ten sposób, że w roku 2022 kapitał
zakładowy miał ulec podwyższeniu o kwotę 1 000 000,00 zł. Wstępnie Zarząd Powiatu zaproponował Radzie Powiatu podwyższenie kapitału o kwotę 800 000,00 zł na rok 2022. Jednakże w związku z sytuacją panującą w kraju Zarząd Powiatu proponuje podwyższenie udziałów o kolejne 300 000,00 zł, co pomoże szpitalowi w stabilizacji.

Zatem łączna kwota, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Szpital Lipno
sp. z o. o. w latach 2019-2022 zostanie zmieniona o 100 000, 00 zł i wynosić będzie kwotę
4 600 000,00 zł.

Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:44:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136