Uchwała nr 516/2022ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.Na podstawie art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 516/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu w Lipnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 sierpnia każdego roku organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze z wykonania budżetu. Dotrzymując ustawowego terminu informacja z realizacji budżetu Powiatu zostaje przedłożona w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Do tego obowiązku należy również sporządzenie i przekazanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizowanych przedsięwzięć.

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu w Lipnie.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (15 listopada 2022, 09:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72