Uchwała nr 543/2022ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 27 października 2022w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za III kwartał 2022 roku.Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 543/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 27 października 2022


w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za III kwartał 2022 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się co następuje:


§1. Podaje się do publicznej wiadomości dane za III kwartał 2022 roku w zakresie gospodarki finansowej Powiatu Lipnowskiego ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.UZASADNIENIE


Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy – w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 543/2022 z dnia 27 paźdzernika.2022 roku (17kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (15 listopada 2022, 09:19:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71