Uchwała nr 544/2022ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 10 listopada 2022w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2023 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2023-2038. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. 1) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. 2)

Uchwała nr 544/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 10 listopada 2022


w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2023 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2023-2038.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. 1) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. 2)


§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2023-2038 i przedłożyć do 15 listopada 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
2)     Radzie Powiatu w Lipnie – na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E 

 
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2023. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane
z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt budżetu na rok 2023 uwzględnia założenia określone w Uchwale
Nr 511/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie
wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2023– 2038.
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zarząd jednostki przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2022 roku.Projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowsiego na rok 2023 (26kB) plik

PROJEKT Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037 (24kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (15 listopada 2022, 09:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82