Uchwała nr 545/2022ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 10 listopada 2022w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. 2:) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 545/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 10 listopada 2022


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. 2:) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 102 742 445,57 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 98 092 537,38 zł

dochody majątkowe w kwocie - 4 649 908,19 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  107 140 368,77 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 91 525 897,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 15 614 471,46 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów na zadania zlecone i nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania zlecone Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 545/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów,

  2. planu wydatków,

  3. planu zadań remontowych,

  4. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 800,00 i zamkną się kwotą

102 742 445,57 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 800,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 26 października 2022 r


II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 800,00i zamkną się kwotą
107 140 368,77.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków (ze środków własnych) następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zapewniając środki na pochodne od wynagrodzeń. Zmiany w planie finansowym realizowanych jako zadania zlecone polegają na zabezpieczeniu środków na zakup opalu oraz na pokrycie wydatków związanych z wycinką drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zapewniając środki na pochodne od wynagrodzeń.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zapewniając środki na pochodne od wynagrodzeń.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zapewniając środki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na regulowanie płatności pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.


Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 800,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników cywilnych i uposażeń funkcjonariuszy. Ponadto zabezpiecza się środki na opłacenie faktur za zużytą energię, za badania okresowe funkcjonariuszy i realizację usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 670,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych, zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.


Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200 947,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zwiększając je o kwotę 146 638,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zwiększeniu ich o kwotę 40 999,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 13 310,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia nauczycieli.


Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 33 949,00

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia.


Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 148 982,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 96 411,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wypłatę wynagrodzeń.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 52 271,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wypłatę wynagrodzeń.


Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 147,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia.


Rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 104,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia.


Rozdział 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 897,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zwiększeniu ich o kwotę 1 897,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 8 000,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia nauczycieli


Rozdział 80195 - pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 433 696,00

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegają na zmniejszeniu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych. Ponadto zabezpiecza się wydatki na zakup wyposażenia do nowopowstałego budynku Zespołu Szkół Specjalnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup artykułów żywnościowych.


Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.1 Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022,r., Nr XXXV/297/20222 z dnia 18.03.2022 r., Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.20222 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r., Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XL/344/2022 z dn. 25.08.2022 r., Nr XLI/366/2022 z dnia 28.09.2022 r., Nr XLII/376/2022 z dnia 21.10.2022 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r.,, Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r, Nr 510/2022 z dnia 16.08.2022 r., Nr 528/2022 z dnia 15.09.2022 r., Nr 538/2022 r.,Załącznik do Uchwały Nr 545-2022 Zarządu Powiatu z dn. 10.11.2022 r. (55kB) excel
metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (15 listopada 2022, 09:26:19)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (15 listopada 2022, 09:29:29)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 106