Uchwała nr 546/2022ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 10 listopada 2022w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm. 1:), w związku z ar. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. 2) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 546/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 10 listopada 2022


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm. 1:), w związku z ar. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. 2) uchwala się co następuje:


§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Przedsięwzięcia Wieloletnie Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2022. Zmianie ulega również wielkość prognozowanego zadłużenia na lata 2022 – 2032.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (15 listopada 2022, 09:27:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86