Uchwała nr 549/ 2022ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 21 listopada 2022w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”Na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 ), art. 11 ust. 1 , 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawne, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945) , rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r. poz. 2057), Uchwały Nr XLII/380/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 października 2022r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 uchwala się co następuje:

Uchwała nr 549/ 2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 listopada 2022


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

Na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 ), art. 11 ust. 1 , 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawne, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945) , rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r. poz. 2057), Uchwały Nr XLII/380/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 października 2022r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 roku zadania publicznego pn: „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”.

2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy składania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2022 do godz. 14:00


§ 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonaniu zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania zostały określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i stanowią odpowiednio: załącznik Nr 2, załącznik Nr 3 oraz załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 549/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21.11.2022r. (39kB) plik


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 listopada 2022, 09:14:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90